Loading...

Het fonds

HET ALCUIN FONDS

ALCUINFONDS, FACILITTOR VAN ONDERWIJSINITIATIEVEN

HET ALCUIN FONDS VOOR DE SCHOOL IS EEN FONDS VAN DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING

HET ALCUIN FONDS VOOR DE SCHOOL

Het faciliteren van veldinitiatieven van onderwijsactoren in heel Europa

Het Alcuin Fonds zet zich in voor het onderwijs in Europa sinds 2017.

Bewust dat er een hoge behoefte bestaat aan scholingsalternatieven voor ALLE kinderen om te kunnen slagen, steunt het Fonds veldinitiatieven die de verscheidenheid aan educatieve behoeften van kinderen in België en Europa kunnen aanpakken. Haar projecten zijn open in hun benaderingen, hun pedagogie en ze zijn toegankelijkheid voor iedereen. Ze worden gedragen door mannen en vrouwen die zich bezig houden met het ageren voor een meer humane samenleving, «opdat er zich educatieve instellingen ontwikkelen, zonder winstoogmerk, open voor iedereen en van hoge kwaliteit, met gediversifieerde pedagogie en tegelijkertijd betaalbaar voor zoveel mogelijk mensen» (oprichtingsconventie van 7 december 2016).

Het Fonds heeft gekozen om zich te plaatsen onder de bescherming van Alcuin (732-804), een groot Europeaan als er ooit één was, nauwe adviseur van Karel de Grote, een centrale acteur van de Karolingische Renaissance en oprichter van de Palatine Academie. Hij verspreidde de kennis van grammatica, retoriek en dialectiek onder geestelijken en leken.

DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING

Samen handelen voor een betere samenleving

De Koning Boudewijnstichting is de grootste stichting van België, met een budget van 64 miljoen euro voor 2017. Ze dient het algemeen belang en de sociale cohesie door particulieren en organisaties in hun initiatieven te ondersteunen. Erkend als zijnde van openbaar nut, heeft zij integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit, en de bevordering van solidariteit als waarden.

Zij werkt momenteel op het gebied van armoede, sociale rechtvaardigheid, gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling, democratie, Europese integratie, erfgoed. Haar actie strekt zich uit op verschillende niveaus, van België tot Europa, Afrika, en op ruimer, internationaal niveau. Opgericht ter gelegenheid van 25 jaar van Koning Boudewijn’s bewind, bestaat ze sinds 1976.

ORGANISATIE

HET BESTUURSCOMITE DIE HET ALCUIN FONDS VOOR DE SCHOOL BEHEERT BESTAAT UIT EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING (DE KOEPELORGANISATIE), ALSOOK UIT TWEE PARTICULIERE OPRICHTERS, EEN INSITUTIONELE OPRICHTER, EN EEN GEKOZEN GEKWALIFICEERDE PERSOON.

1- BESTUURSCOMITE

DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING

VERTEGENWOORDIGD DOOR:

Françoise Pissard: directrice van de Koning Boudewijnstichting
pissart.f@kbs-frb.be

Bijgestaan door :

DE STICHTERS

2 FYSIEKE PERSONEN

Jean-Charles de le Court is opgeleid in economische en sociale wetenschappen (FUNDP Namen) en in internationale betrekkingen (post-graduaat aan de universiteit van Wenen). Hij heeft 22 jaar ervaring in financiën, als schepper en fondsbeheerder. investeringen in Brussel en Luxemburg.

Jean-Charles de Le Court
President van het Alcuin Fonds voor de school

Een fervente verteller, van de declamatieklas aan het Conservatorium van Brussel, opgeleid in de kunstgeschiedenis en een enthousiast drummer en literair geleerde, Valérie d'Ursel heeft een voorliefde voor literaire verhalen en aanpassing en is gepassioneerd over historisch erfgoed en schrijft zowel stukken als boeken.

Valérie d’Ursel(de La Rochefoucauld)
mede-stichtster

1 JURIDISCHE PERSOON: DE STICHTING VOOR DE SCHOOL

Facilitator van pedagogische initiatieven, streeft de Stichting voor de school naar de stimulering van de vrijheid van onderwijs en diversiteit in de onderwijsvoorziening.

Ze wordt erkend in Frankrijk als zijnde van openbaar nut, herbergt 11 stichtingen, en kan nog anderen in het onderwijsveld herbergen.

In het boekjaar 2015-2016, heeft ze 2,7 miljoen euro subsidies toegekend aan educatieve werken (4,7 miljoen euro indien we de steun betaald door haar 11 geherbergde stichtingen meetellen).

Geassocieerd advocaat bij Delsol Advocaten en medeverantwoordelijke van het Parijse team van de non-profit organisaties, Lionel Devic is houder van een DA in Bedrijfsrecht van de universiteit Jean Moulin Lyon III. Hij heeft ook een universiteit en een basisschool mede-opgericht, alsook de Stichting voor de school. Hij leidt de publicatie van de site www.fonds-dotation.fr.

Lionel Devic
President van de Stichting voor de school

DE GEKWALIFICEERDE PERSOON

Félix de Merode is opgeleid in filosofie, theologie, klassieke geesteswetenschappen, en heeft een master in management. Assistent bij de directeur, directeur van een internaat, nadien verantwoordelijke van een jeugd- en trainingscentrum (VZW Aurora), alsook public relations-directeur voor Mécénat Merode (2011), Félix leidt het Lycée Molière sinds 2012 alsook de Europese school Brussel-Argenteuil sinds 2016.

Félix de Merode
co-Stichter, gekwalificeerd persoon

2- WERKING

De middelen

Het Alcuin Fonds leeft bijna uitsluitend van de donaties die het ontvangt van particulieren en rechtspersonen, hoofdzakelijk in Europa gevestigd.

De functioneringskosten

Het Alcuin Fonds heeft noch eigen personeel of gebouwen. Het steunt op de inzet van haar directeuren.

De interventie-uitgaven

Het Alcuin Fonds voor de school publiceert oproepen tot het indienen van voorstellen om educatieve werken die nood hebben aan financiële steun uit te nodigen om bijstand aan het fonds te vragen.

Het Alcuin Fonds organiseert twee donatiecommissies per jaar, die beslissen over de subsidies die zij in het semester zal toekennen. De eerste donatiecommissies zullen gehouden worden in oktober en november 2017 en deze zullen de implementatie van de eerste subsidies van het Alcuin Fonds aan verschillende educatieve werken in België of in de rest van Europa in werking stellen.

Het Alcuin Fonds respecteert de deontologische code van de Koning Boudewijnstichting die haar herbergt, de code van de Vereniging voor de Ethiek in Fondsenwerving.

3 - REKENINGEN

De rekeningen van het Alcuin Fonds worden door de Koning Boudewijnstichting vastgesteld in overeenstemming met de wetgeving. Ze worden steeds op 31 december opgesteld en gepubliceerd tijdens de maand maart van het daaropvolgende jaar.

Jaarlijks activiteitenverslag: 2017 is het eerste jaar voor het Alcuin Fonds. Het activiteitenverslag van het Alcuin Fonds zal beschikbaar zijn in april 2018.

4 - WIE IS ALCUIN?

Storiavoce’s geschiedenislessen stellen voor om Alcuin te ontdekken, een figuur die vandaag niet gekend is, en die toch essentieel is vermits hij aan de oorsprong lag van de beroemde beslissing van de keizer om scholen te creëren. De biograaf van Karel de Grote de mediëvist Olivier Hanne (gepubliceerd door Bernard Giovanangeli) en geïnterviewd door Christophe Dickès (juni 2017) presenteert Flaccus Albinus, de grote intellectuele en culturele hervorming waarvoor hij verantwoordelijk was, de rol van religieuzen, het curriculum van de studies in die tijd, maar ook de grenzen van deze renaissance.

 

  • BRIEF VAN INFORMATIE